Ozé un nancê bolon xinja
Nê modo pá pensá
Un pegá ni li bô
Un zunté ni plato di iô côlô
Un conhê vlemê bá bá bá
Cu outlô, outlô côlô, maxi glavi
Un tendê vedé di supê
Un pincela bô, un pinta bô
Zá ó, un ama bô
Ni bô: Un voá

(Cristina Brandão Lavender)
tradução de Ana Mota (https://www.facebook.com/ana.mota.1650?fref=ts)

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove